European Mediation Centre – Európske mediačné centrum – EMC s.r.o.

  Je registrované v zozname mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 58. Účelom mediačného centra je vykonávať mediačnú činnosť s odbornou starostlivosťou a profesionalitou v oblastiach:

 

 • občianskoprávnych vzťahov, vrátane spotrebiteľských sporov
 • obchodných záväzkových vzťahov
 • pracovnoprávnych vzťahov
 • rodinnoprávnych vzťahov
 • cezhraničných sporov

 

  Ponúkame možnosti mimosúdneho riešenia sporu formou mediácie profesionálnym mediátorom, ktorý svojím odborným prístupom vytvára podmienky pre dohodu sporiacich sa strán. Mediačné centrum združuje profesionálnych mediátorov, podporuje ďalšie vzdelávanie mediátorov a vytvára podmienky pre ich profesionálny a odborný rozvoj. Takisto vyvíjame aktivity na popularizáciu alternatívneho riešenia sporov formou mediácie.

  Komunikujeme a služby poskytujeme v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Discuss Idea
Creative Concept
Production
Happy Clients

Zoznam mediátorov

Mag. Oswald Brandstetter – mediátor, riaditeľ centra (evidovaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1346)

Ing. Monika Spótovámediátorka (evidovaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1217)

black

Štatút mediačného centra

European Mediation Centre – Európske Mediačné centrum – EMC s.r.o.

black

Povinné informácie o mediačnom centre

European Mediation Centre – Európske Mediačné centrum – EMC s.r.o.

Mediácia

  Mediácia je spôsob riešenia sporov mimo súdov, pri ktorej sporné strany riešia konflikt za asistencie mediátora. Ide o rýchlejší, menej nákladný, neformálny a flexibilnejší spôsob riešenia a ukončenia sporov. Mediácia sa vzťahuje najmä na spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov, vrátane spotrebiteľských sporov, kde spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.  Mediáciu je možné ju využiť kedykoľvek – pred súdnym sporom, či arbitrážou, ale aj počas nich.

  Mediácia sa začína uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a:

a.) jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom, alebo

b.) jej uložením v Notárskom centrálnom registri listín.

  V procese mediácie sa mediátor ako neutrálna osoba snaží prostredníctvom sprostredkovávania komunikácie medzi stranami sporu, napomáhania pochopenia argumentov druhej strany sporu, vytvárania atmosféry napomáhajúcej vzájomnej komunikácii a snahe o ukončenie konfliktu, priviesť zúčastnené osoby k dohode, ktorá bude kompromisom prijateľným pre obe strany.

  Mediácia sa končí:

a.) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

b.) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

c.) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

d.) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

e.) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo

f.) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,

g.) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,

h.) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,

i.) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

  Ak sa mediácia skončí úspešne, t.j. uzatvorením písomnej dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, je táto dohoda pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Ak bola dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, či rozhodcovským orgánom, môže byť titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo výkon exekúcie.

  Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

black

Mediáciu

upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Služby

V European Mediation Centre – Európske mediačné centrum – EMC s.r.o. sa zameriavame na mediáciu sporov v oblasti:

a.) občianskoprávnych vzťahov

najmä pri riešení sporov pri uplatňovaní vlastníckych a spoluvlastníckych práv, práv k cudzej veci, susedských sporoch, uplatňovaní práv zo zodpovednosti za škodu, dedičských práv, záväzkových práv, nájomného vzťahu a podnájmu, ako aj nárokov vzniknutých pri porušení ochrany osobnosti, poistných vzťahov, spotrebiteľských sporov a pod.,

b.) obchodných záväzkových vzťahov

najmä pri riešení sporov medzi spoločníkmi obchodných spoločností, prípadne členmi družstva, pri sporoch medzi obchodnou spoločnosťou, resp. družstvom a členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, resp. predsedom družstva, pri sporoch medzi podnikateľmi vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty, ručenia, odstúpenia od zmluvy, omeškania a pri sporoch zo záväzkových vzťahov, a pod.,

c.) pracovnoprávnych vzťahov

najmä na riešenie sporov vznikajúcich pri aplikácii ustanovení Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv, konfliktov najmä na pracovisku, predpisov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, a pod.,

d.) rodinnoprávnych vzťahov

najmä pri riešení sporov vznikajúcich medzi rodičmi maloletých detí ohľadne výživného a úpravy stretávania sa s deťmi pri zverení detí do výchovy jedného z rodičov, a pod.,

e.) cezhraničných sporov

ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať.

black

Mediačné centrum vykonáva služby za odmenu uvedenú v cenníku alebo stanovenú vzájomnou dohodou.

newsletter

Kontakt

 • Adresa

  European Mediation Centre – Európske Mediačné centrum – EMC s.r.o.
  Dvořákovo nábrežie 4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 • Telefón

  +421 907 191 183
  +421 2 323 543 90
 • E-Mail

  info@emcsk.eu
 • IČO: 50 029 738
  DIČ: 2120162902
  Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
  Číslo účtu: 2947013348/1100
  SWIFT (BIC): TATRSKBX
  IBAN: SK77 1100 0000 0029 4701 3348
 • Orgány mediačného centra

  Mag. Oswald Brandstetter, riaditeľ
Týmto dávam súhlas mediačnému centru European Mediation Centre – Európske mediačné centrum – EMC s.r.o. na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a to za účelom zabezpečenia mediácie vrátane prípravnej fázy mediácie v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov.